Home


 
หลักสูตร

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย     : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Finance

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย     
ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต การเงิน
ชื่อย่อ   : บธบ. (การเงิน)

ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม  : Bachelor of Business Administration (Finance)
ชื่อย่อ   : B.B.A. (Finance)