Home


 
ปรัชญาและปณิธาน

  เป็นภาควิชาที่ผลิตนิสิตให้เป็นผู้รอบรู้ และ
รู้รอบในสาขาวิชาการเงิน   และเท่าทันทุก
การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ คือ
พร้อมทั้งคุณธรรม จริยธรรม  และความซื่อ
สัตย์ ทั้งด้านนิตินัยและพฤตินัย และ เปี่ยม
ด้วย  จิตสำนึกที่เห็นแก่ประโยชน์ของประ
เทศชาติ  บ้านเมืองเป็นที่ตั้ง.
วิสัยทัศน์ (Vision)

  ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มุ่งความเป็นเลิศ
ทางวิชาการด้านการเงินระดับนานาชาติมีผลงานที่เป็น
ที่ยอมรับระดับมาตรฐานสากล เป็นแกนนำในการระดม
ภูมิปัญญา เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และสร้าง
คุณค่า แก่สังคมไทยอย่างต่อเนื่อง.
พันธกิจ (Mission)

   สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเงิน อย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้ คณาจารย์ นิสิต และประชาชน
มีศักยภาพด้านการบริหารการเงิน ในระดับ
นานาชาติ โดยมีมนุษยสัมพันธ์ คุณธรรม และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม.
วัตถุประสงค์ (Objectives)

  1. ผลิตทรัพยากรบุคคลทางบริหารการเงิน ที่มีความรู้
ความสามารถ มีจริยธรรม ที่ออกไปทำงานในสาขาการ
เงิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับในระดับ
ภูมิภาค
  2. สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทางการเงิน เพื่อความ
เป็นเลิศทางวิชาการ
  3. ให้บริการวิชาการสาขาการเงินและสังคม เพื่อมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาประเทศ
  4. พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ให้มีความรู้ในภารกิจ
ที่ปฏิบัติอยู่ และสามารถประสานงานกับฝ่ายอื่นได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ
  5. พัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการ ของภาควิชา
ให้มีประสิทธิภาพ และความคล่องตัว เพื่อให้สามารถ
สนับสนุนภารกิจหลัก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ.