Home


 
การจัดการศึกษาทางบริหารธุรกิจ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เริ่มขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2486
โดยมีการสอนวิชาที่เกี่ยวกับ การบริหารธุรกิจในคณะสหกรณ์
ต่อมาปีพ.ศ.2496 ได้เปลี่ยนชื่อคณะเป็น คณะสหกรณ์และเศรษฐศาสตร์

ในปี พ.ศ.2499 ได้เปลี่ยนชื่อคณะเป็น คณะเศรษฐศาสตร์และสหกรณ์
โดยเปิดสอนหลักสูตร เศรษฐศาสตร์สหกรณ์บัณฑิต (ศส.บ.) ซึ่งเป็นหลักสูตร 5 ปี
โดยแยกการเรียนการสอนเป็น 2 สาขาคือ
1) สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ และ
2) สาขาเศรษฐศาสตร์บัญชีและธุรกิจ
ต่อมาปี พ.ศ.2508 จึงได้ปรับปรุงหลักสูตร นี้เพื่อลดระยะเวลาการศึกษา จากหลักสูตร 5 ปี เป็น 4 ปี

ปี พ.ศ.2509 ได้เปลี่ยนชื่อคณะอีกครั้ง เป็นคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
พร้อมทั้ง จัดตั้งภาควิชาบริหารธุรกิจขึ้น  เพื่อรับนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต(บริหารธุรกิจ)

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2509 – 2510 ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาศศบ.(บริหารธุรกิจ)
ต่อมาได้ปรับปรุงและเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น  วิทยาศาสตร์บัณฑิต (บริหารธุรกิจ) เมื่อปีการศึกษา 2516 – 2517 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา วท.บ.(บริหารธุรกิจ)

 

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2535   คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
ได้แยกออกเป็น 2 คณะคือ คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะบริหาร
ธุรกิจตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 109   ตอนที่  20
ซึ่งมีภาควิชาการตลาด ภาควิชาบริหารธุรกิจ และภาควิชาบัญชี
ขึ้นกับ คณะบริหารธุรกิจ โดยที่ภาควิชาบริหารธุรกิจได้แยกเป็น
3 ภาควิชา คือ
   ภาควิชาการเงิน
   ภาควิชาการจัดการ และ
   ภาควิชาการจัดการผลิต

ดังนั้น คณะบริหารธุรกิจ จึงประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการคณะ
กับ 5 ภาควิชา ได้แก่
   ภาควิชาการเงิน
   ภาควิชาการจัดการ
   ภาควิชาการจัดการผลิต
   ภาควิชาการตลาด
   ภาวิชาบัญชี

ภาควิชาการเงินจึงเป็นภาคหนึ่งในคณะบริหารธุรกิจตั้งแต่นั้น เป็นต้นมา

 

เมื่อปีการศึกษา 2541–42 คณะบริหารธุรกิจได้ปรับปรุง หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต(การเงิน) โดยปรับปรุงเนื้อหารายวิชา และยุบรวมรายวิชา พร้อมทั้งเพิ่มราย
วิชาใหม่ๆ เพื่อให้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตทันสมัยยิ่งขึ้น

สำหรับการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาการเงินได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้กับ
โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2527-28 โดยมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาการเงิน (บธ.ม. – การเงิน).