Home


 

Slide ประกอบการบรรยาย

บทที่
เรื่อง
1
พัฒนาการของตลาดปริวรรตเงินตรา
2
พัฒนาการตลาดปริวรรตเงินตราของไทย
3
หน้าที่และองค์ประกอบของตลาดปริวรรตเงินตรา
4
กลไกของตลาดปริวรรตเงินตรา (Foreign Exchange Market Mechanism)
5

บทบาทของธนาคารกลางต่อตลาดปริวรรตเงินตรา

6

การบริหารความเสี่ยงปริวรรตเงินตราจากรายการค้า
(Transaction Exposure)

7

การบริหารความเสี่ยงจากการดำเนินงาน
(Operating หรือ Economic Exposure)

8

การบริหารความเสี่ยงปริวรรตเงินตราจากการแปลงค่า
(Translation Exposure)

9

ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราล่วงหน้าและใบแสดงสิทธิเงินตรา

10

การแลกเปลี่ยนภาระผูกพันทางการเงิน

11

การบริหารเงินทุนหมุนเวียนของบรรษัทข้ามชาติ

12

วิกฤตการณ์ตลาดปริวรรตเงินตรา

13

วิกฤตการณ์ตลาดปริวรรตเงินตราไทย ครั้งที่ 1

14
วิกฤตการณ์ตลาดปริวรรตเงินตราของไทยครั้งที่ 2 (พ.ศ.2540)
15

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ

16

ธนาคารโลก

17

บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ

18

ธนาคารเพื่อการชำระเงินระหว่างประเทศ

19

ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย

20

องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา

21

เงินสกุลยูโร

22

การค้าและการเงินระหว่างประเทศ