ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเงินระดับนานาชาติมีผลงานที่เป็นที่ยอมรับระดับมาตรฐานสากล เป็นแกนนำในการระดมภูมิปัญญา เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และสร้างคุณค่า แก่สังคมไทยอย่างต่อเนื่อง.
The Department of Finance aims to be the excellence for academic in international level and support the country development as well as value added to the society.
English
Thai